U KUNT ONS BEREIKEN VIA EMAIL EN TELEFOON

NL
EN
FR
DE

HERSTRUCTURERING ONDERNEMING: ACTIVITEITEN EN KERNWAARDE

Wat betekent herstructurering van een bedrijf of onderneming?

Herstructurering verbetert de financiële structuur van bedrijven.

Het zijn lastige tijden voor veel ondernemingen. De huidige crisis heeft de economie ongenadig hard getroffen. Bedrijven moeten alle zeilen bijzetten om een faillissement te voorkomen. Nog niet eerder waren de problemen bij velen zo groot; omzetten lopen terug en liquiditeit staat onder druk.

Wat kunt u nog doen om het tij te keren? De toekomst is onzeker, bedrijfsfinanciering wordt door velen als reddingsboei beschouwd. Er is voorlopig nog grote onzekerheid op welk niveau en in welk tempo de vraag naar uw product zich zal herstellen. Misschien is het kiezen voor een structurele herstructurering, zoals de sanering van loonkosten of het stoppen met bepaalde activiteiten dan de betere optie.

Er wordt gestuurd op cashflow, terwijl het vertrouwen tussen bedrijven en toeleveranciers en klanten afneemt. Debiteurenposities lopen op. Is in deze periode juist een nieuw raamwerk voor een meerjarig strategisch plan nodig?

Kampt u met een onzeker continuïteitsperspectief met vraagstukken op het gebied van onder andere optimalisering van de financiële structuur van de onderneming, ofwel business restructuring en herstel van de winstgevendheid?

 

Waarom dient een onderneming te herstructureren?

Herstructurering is nodig om een liquiditeitsproblemen te beperken of voorkomen of om faillissement te voorkomen. Het tijdig opnieuw inrichten van een bedrijf of onderneming is meestal de oplossing

Er zijn meerdere redenen waarom een bedrijf kiest voor herstructurering:

  • Het voorkomen van een faillissement
  • Als u extra bedrijfsfinanciering nodig heeft
  • Als u naar bijzonder beheer moet
  • Wanneer uw afzetmarkt structureel verandert
  • Als de interne problemen in uw bedrijf zich opstapelen
  • U kampt met opvolgingsproblemen van uw bedrijf
  • U wilt een andere toekomst voor uw bedrijf

 

We helpen u met vragen over bedrijfsfinanciering en het continuïteitsperspectief dat daar nauw mee samenhangt. Complexe vraagstukken die een brede expertise en snelheid vergen. Bij het oplossen werken dan ook verschillende vakspecialisten intensief samen zoals adviseurs die naar het marktperspectief van de onderneming kijken en adviseurs die de financiële structuur kunnen optimaliseren.

 

Wat kunt u verwachten bij een herstructureringsproject bij JBR?

JBR heeft over de jaren heen een track record opgebouwd in het actief bijstaan van ondernemingen om een nieuwe financiële of operationele structuur te ontwikkelen. We opereren immers op het snijvlak van Strategie en Corporate Finance en kunnen snel een team van specialisten voor u samenstellen. Daar waar gewenst helpen we met de implementatie vanuit JBR Interim Executives.

 

In tijden van nood mobiliseren we al ons talent en bundelen we de krachten om de continuïteit zeker te stellen. We ontwikkelen samen met u een nieuwe route en scenario’s, die de toekomst van uw bedrijf kunnen veiligstellen. We stellen hierbij uw belang altijd voorop.

 

Waarom kiezen voor Herstructurering van een onderneming bij JBR?

Dankzij onze sector focus en bewezen track record kent JBR Herstructurering de kansen en dilemma’s waar u voor staat. Als onafhankelijk en betrouwbaar sparringpartner helpt JBR u om de meest complexe vraagstukken tot de kern terug te brengen en alle scenario’s helder te krijgen, om te komen tot een verantwoord en gedegen onderbouwd besluit.

Wanneer u kiest voor JBR als uw partij voor het herstructureren van uw onderneming, dan starten wij met een goed gesprek. We besteden veel aandacht aan de huidige verdienmodellen, de cultuur en structuur van uw onderneming. We doorgronden de oorzaak van het probleem.

Vervolgens gaan wij aan de slag met een ‘Quick scan’ – probleemanalyse en advies

We maken een analyse maken van de mogelijke toekomstige proposities en verdienmodellen en toetsen deze aan de mogelijke scenario’s met behulp van relevante criteria zoals omzetpotentieel, strategische fit, wettelijke kader en risico’s.

Liquiditeitsprognose

Deze presentatie geeft aan wat de problemen binnen de onderneming zijn en vooral welke de oplossingsrichtingen er zijn. Soms vragen wij toestemming om, namens onze opdrachtgever, direct contact met de bank en de fiscus op te mogen nemen, om onze eerste indrukken te bespreken.

We stellen we ook een lijst van actiepunten op die direct aandacht behoeven.

Risk assessment

Naast de risicobeoordeling kijken we goed naar de ontwikkelingen in uw marktsegment, de stand van zaken binnen uw eigen organisatie en uw persoonlijke ambities en wensen.

 Een nieuwe financieringsstructuur

Met een gedegen ondernemingsfinanciering stelt u de toekomst van uw bedrijf veilig. We helpen u bij het ontwerpen van de optimale vermogensstructuur en de selectie van de meest geschikte financieringsinstelling.

We hebben contact met de schuldeisers, waaronder banken, fiscus en crediteuren. Er wordt zonodig een voorstel ingediend om de financiering anders in te richten.

Plan voor operational excellence

Door nieuwe toetreders met verrassende en innovatieve businessmodellen, verandert de markt constant. Bedrijven moeten zich voortdurend aanpassen om in te spelen op deze veranderingen om hun marktpositie te behouden. Het betekent voor veel bedrijven dat zij hun organisatie en processen anders moeten inrichten.

 


DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER EEN STRATEGISCHE AMBITIE

 

U heeft een snelle probleemanalyse en advies nodig omdat u zich (noodgedwongen) moet heroriënteren op de toekomst?

Het succes van een onderneming staat of valt met externe en interne omgevingsfactoren. Om uiteenlopende redenen kunnen bedrijven in financiële moeilijkheden terechtkomen. Toenemende concurrentie of plotselinge vraaguitval. Falend management of veranderende marktomstandigheden. Al deze factoren kunnen leiden tot oplopende verliezen.

Voor sommige bedrijven volstaan snelle corporate recovery maatregelen. Deze oplossingen geven u als ondernemer tijdelijk “even wat meer lucht”. Soms zijn meer permanente corporate recovery maatregelen nodig. Deze kunnen betrekking hebben op het implementeren  van een zakelijkere bedrijfscultuur of een reorganisatie. Hoe het ook zij, bij beide moet u alle belanghebbenden betrekken bij de hersteloperatie. Niet alleen investeerders, banken en financiële instellingen, maar ook het management en de werknemers.

We zijn de ervaren partner als het gaat om corporate recovery. We kunnen in overleg met u een revitaliseringsplan opstellen. Een revitaliseringplan helpt bij het in werking stellen van de noodzakelijke veranderingen. Zo voorkomt u dat door dreigende escalatie het voortbestaan van uw onderneming in het gedrang komt.

 

 U heeft extra of nieuwe bedrijfsfinanciering nodig om de winstgevendheid te herstellen?

Bij debt advisory ligt de focus op het winstgevend maken van uw bedrijf.

Door de economische situatie zijn bepaalde sectoren hard getroffen en banken hebben eisen verscherpt. Bedrijven met een onzeker continuïteitsperspectief kampen met vraagstukken op het gebied van onder andere optimalisering van de financiële structuur van de onderneming, ofwel business restructuring, en herstel van de winstgevendheid, ofwel debt advisory.

We helpen u met vragen over bedrijfsfinanciering en het continuïteitsperspectief dat daar nauw mee samenhangt. Complexe vraagstukken die een brede expertise vergen. Bij het oplossen werken dan ook verschillende vakspecialisten intensief samen zoals adviseurs die naar het marktperspectief van de onderneming kijken en adviseurs die de financiële structuur kunnen optimaliseren.

 

Mijn bedrijf moet van de bank naar bijzonder beheer, wat nu?

Na de bankencrisis van 2008 wordt de wereld in 2020 geconfronteerd met een crisis uit een geheel andere hoek. De meeste ondernemingen worden geconfronteerd met totaal onverwachte veranderingen en (voorlopig) een nieuwe werkelijkheid. Ondernemers moeten zich, vaak onder grote druk, heroriënteren op de toekomst.

In deze fase is ‘stakeholder management’ van groot belang. Hoe worden de belangen van bijvoorbeeld werknemers, debiteuren, crediteuren, financiers en belastingdienst gewogen. In beperkte tijd zullen belangrijke beslissingen moeten worden genomen die leiden tot de continuïteit van de onderneming. Afhankelijk van de problematiek moeten er keuzes worden gemaakt. Ons team van specialisten staat naast u tijdens dit proces. Door onze brede expertise kunnen wij bedrijven optimaal bedienen met het ontwikkelen van een nieuwe financiële- en/ of operationele structuur en strategische veranderingen. We hebben uitgebreide ervaring in het onderhouden van contacten met bank (-en), het managen van verwachtingen van de bank (-en) en het onderhandelen met bank (-en) over (krediet-) voorwaarden en andere relevante zaken.

 

U zoekt een verbeterplan voor de operational excellence?

Door nieuwe toetreders met verrassende en innovatieve businessmodellen, verandert de markt constant. Bedrijven moeten zich voortdurend aanpassen om in te spelen op deze veranderingen om hun marktpositie te behouden. Het betekent voor veel bedrijven dat zij hun organisatie en processen anders moeten inrichten.

 

Een goed onderbouwd organisatieadvies begint met een analyse van de huidige organisatie, omstandigheden en de uitdagingen, uiteraard in nauwe samenwerking met u. Om vervolgens een aantal ontwikkelingsrichtingen te verkennen waarbij we de voorwaarden schetsen om deze te doen slagen. Naast onafhankelijke sparringpartner zijn we desgewenst betrokken bij de implementatie van de strategie en begeleiden we de processen naar resultaat. Het hart van onze aanpak bestaat uit een flexibele benadering, een nauwe samenwerking met onze klanten en de inventiviteit van ons organisatieadvies en onze oplossingen.

 

 

Meer informatie en contactgegevens

Benieuwd wat JBR kan betekenen als partner bij business restructuring? Neem dan contact met ons op.

HERSTRUCTURERING ONDERNEMING: ACTIVITEITEN EN KERNWAARDE

 

Ronald van Rijn

+31 (0) 6 533 409 75
r.vanrijn@jbr.nl

Frank Steenhuisen

+31 (0)6 229 863 85
f.steenhuisen@jbr.nl