U KUNT ONS BEREIKEN VIA EMAIL EN TELEFOON

NL | EN

Onze Actualiteiten

Offshore aquacultuur: kansrijke belofte of de volgende hype?

29 juni 2017

In 2030 bestaat de wereldbevolking naar schatting uit circa 8.5 miljard mensen om vervolgens door te groeien tot circa 9.7 miljard mensen in 2050. Met deze groei neemt de vraag naar proteïne (plantaardig, vlees en vis) ook sterk toe. Hoewel ongeveer 70% van onze aarde uit water bestaat, voorziet de zee ons op dit moment maar voor circa 5% in onze voedselvoorziening.

Offshore aquacultuur: kansrijke belofte of de volgende hype?
Bron: Ocean Farming, Salmar

 

Schaarste

De ruimte op land wordt steeds schaarser en versnelde groei van de opbrengst van landbouw komt steeds meer in het gedrang als gevolg van klimaatverandering, uitputting van grond, beperkte voorraden fosfaat, veranderende consumptiepatronen etc. Ondertussen loopt ook de visvangst tegen zijn grenzen aan. Om de groeiende wereldbevolking te kunnen voeden zal er dus naar alternatieven gezocht moeten worden. Aquacultuur wordt door velen gezien als onmisbaar om in de toekomst te kunnen voorzien in de behoefte aan proteïne. Sterker, om de bevolking te blijven voeden zal aquacultuur moeten verdubbelen in de komende 15 jaar. Dit kan in de vorm van het kweken van vis, maar ook het kweken van schaal- en schelpdieren, algen en zeewier behoren tot de mogelijkheden.

 

Aquacultuur vormt één van de vijf pijlers in de Blue Growth strategie van de EU. Er zijn vier prioriteiten geïdentificeerd om duurzame groei op het gebied van aquacultuur te faciliteren. Dit zijn:

  1. Vereenvoudigen van administratieve procedures
  2. Gecoördineerde ruimtelijke planning waardoor toegang tot ruimte en water mogelijk is
  3. Verbeteren van concurrentievermogen van EU aquacultuur
  4. Bevorderen van een gelijke concurrentiepositie voor EU operators

 

 

Offshore aquacultuur: kansrijke belofte of de volgende hype? 3
Bron: Food and agriculture organization of the United Nations, 2016

 

Naast schaarste is duurzaamheid een belangrijke drijver. Een deel van de wereldbevolking is bereid meer geld uit te geven aan voeding als deze op duurzame wijze wordt geproduceerd. Zo is de besteding aan duurzaam voedsel in Nederland in 2015 gestegen naar 15%. Daarnaast laten ketens als Whole Foods (recent overgenomen door Amazon) zien dat er een toenemende vraag naar duurzame/biologische voeding is.

 

Offshore initiatieven en mogelijkheden

Het offshore kweken van vis staat nog in de kinderschoenen, maar biedt kansen indien de focus op de lange termijn is.

Vanwege de relatief hoge opbrengsten concentreert de huidige kweek zich vooral op zalm. Zalm wordt grotendeels in de wateren rondom Noorwegen, Schotland en Chili gekweekt.

 

Het verder ontwikkelen en professionaliseren van offshore aquacultuur brengt een hoge investeringsbehoefte met zich mee. Te denken valt aan nieuwe concepten voor het verder offshore kweken van vis. Momenteel zijn er slechts start-ups of plannen die zich hiermee bezig houden. Een voorbeeld is Ocean Farming AS, een dochterbedrijf van SalMar Group waarbij technologieën uit de visserij, visproductie en offshore industrie gecombineerd worden. Doel van deze technologie is om verder offshore 1,5 miljoen vissen per jaar te kweken. De installatie is op dit moment in aanbouw in China en zal naar verwachting in de tweede helft van 2017 geïnstalleerd worden.

 

Een voordeel van het verder offshore kweken van vis is de gereduceerde kans op zeeluizen. Zeeluizen zijn parasieten die in water dicht bij de kust (Noorse fjorden/Schotse lochs) voorkomen en zich aan de huid van zalm kunnen hechten. Het risico bestaat dat hierdoor een (groot) deel van de oogst verloren gaat tenzij er antibiotica toegediend wordt. Dit is echter onwenselijk. Het verder offshore kweken van vis gaat het probleem met zeeluizen grotendeels tegen.

Een nadeel van het verder offshore kweken van vis zijn de hogere vervoerskosten. Deze kosten moeten worden gemaakt voor het vervoer naar- en van de kwekerij, maar ook voor het verstrekken van voedsel. Dit betekent dat offshore aquacultuur alleen succesvol kan zijn als het gaat om het toevoegen van hoeveelheden vis en als de trend naar duurzaam voedsel doorzet.

 

Naast het kweken van zalm kan het kweken van nieuwe soorten, zoals tonijn, op termijn lucratief zijn en zijn er kansen op het gebied van het multifunctioneel gebruik maken van offshore windparken. Hierbij kan men denken aan zeewierteelt i.c.m. offshore wind. Proefboerderij Scheveningen, initiatief van de Noordzeeboerderij, ligt 15 kilometer uit de kust van Scheveningen. Het doel van de proefboerderij is het onderzoeken hoe zeewierteelt gedijt in de Noordzee. Tot nu toe blijkt dat het zeewier zich zeer goed ontwikkeld heeft. In mei 2017 is meer dan 100 kilo zeewier geoogst. Een volgende stap zou integratie in een offshore windpark kunnen zijn.

 

Kansen voor toeleveranciers

Deze ontwikkelingen bieden volop mogelijkheden voor een scala aan bedrijven, waaronder toeleveranciers aan de maritiem- en offshore sector, maar brengt ook nieuwe risico’s met zich mee.

 

Onder invloed van de lage olieprijs bevindt de offshore olie & gas industrie zich de afgelopen jaren in een dal. Dit zorgt ervoor dat bedrijven op zoek gaan naar alternatieven. Offshore wind vormt een belangrijk alternatief. Bedrijven kijken echter ook steeds meer naar offshore aquacultuur. De hoge ontwikkelkosten en een ander verdienmodel dan men gewend is in offshore olie & gas (lagere opbrengsten) zorgen ervoor dat veel toeleveranciers huiverig zijn om het commitment aan te gaan.

 

Momenteel zijn er nog maar een beperkt aantal toeleveranciers aan de offshore industrie en offshore service bedrijven actief op het gebied van offshore aquacultuur. Belangrijke spelers zijn onder andere Damen Shipyards met verschillende producten toegesneden op offshore aquacultuur en Noorse partijen zoals Farstad Shipping en Kongsberg Maritime.

 

Conclusie

Offshore aquacultuur biedt volop kansen voor de toekomst. Enerzijds omdat de wereldbevolking explosief blijft groeien en ruimte op land steeds schaarser wordt en oplossingen dichtbij de kust op problemen kunnen stuiten. Anderzijds vanwege de groei in het aandeel van duurzame voeding. Potentieel nadeel zijn de hogere kosten.

Het ontplooien van activiteiten op het gebied van offshore aquacultuur kan zorgen voor een meer gebalanceerd portfolio van toeleveranciers aan de offshore industrie. Zo kunnen pieken en dalen in de olie & gasmarkt beter opgevangen worden. Offshore aquacultuur zal echter alleen succesvol zijn als we bereid zijn meer te gaan betalen voor voeding.

Offshore aquacultuur staat nog in de kinderschoenen en er zijn volop mogelijkheden voor partijen om zich binnen dit segment te profileren. De eerste initiatieven ontplooien zich en de interesse van offshore bedrijven neemt toe. Het is voor toeleveranciers aan de offshore industrie belangrijk om hun kansen tijdig te grijpen!

 

Mirthe Lantman, strategie consultant bij JBR strategy, corporate finance & restructuring