U KUNT ONS BEREIKEN VIA EMAIL EN TELEFOON

NL | EN

Onze Actualiteiten

Het Software as a Service (SaaS) business model als hefboom op de waarde van ICT-ondernemingen

6 maart 2017

Waar vroeger een (eeuwigdurende) licentie op software éénmalig werd aangekocht en geleverd via een fysiek medium of download, wordt software tegenwoordig steeds meer afgenomen als een digitaal abonnement tegen een periodieke betaling. Niet langer wordt software lokaal bij de eindgebruiker geïnstalleerd en gedraaid, maar vindt dit centraal bij de ontwikkelaar van de software plaats. Eindgebruikers hebben vervolgens toegang tot de software via het internet. Dit zogenaamde Software as a Service (SaaS) business model wint steeds meer aan populariteit ten opzichte van het traditionele Software as a Product (SaaP) of on-premises software.

Wat zijn de voordelen van het SaaS business model en hoe werkt dit door in de waardering van SaaS-ondernemingen?

Vanuit het perspectief van eindgebruikers kent SaaS vele voordelen. Ten eerste hebben eindgebruikers niet langer de kennis en capaciteit nodig om onderhoud en upgrades uit te voeren, aangezien dit is uitbesteed aan en centraal wordt uitgevoerd door de softwareontwikkelaar. Daarnaast leidt SaaS tot een lagere dan wel minder volatiele investerings- en financieringsbehoefte, omdat er geen sprake is van een eenmalige grote uitgave maar van kleinere periodieke betalingen die in beginsel gewoon ten laste komen van de winst- en verliesrekening. Tenslotte biedt het prijsmodel van SaaS software aan eindgebruikers een hogere mate van flexibiliteit; indien men wenst te wisselen van softwarepakket of als de onderneming groeit of krimpt kan de omvang van het abonnement simpelweg worden aangepast aan de nieuwe behoefte (zonder dat er een verlies hoeft te worden genomen op reeds geïnvesteerde gelden). Aldus past SaaS in de bredere globale trend dat eigendom aan populariteit afneemt, ten gunste van huur en sharing (denk aan Uber, Airbnb, SnappCar, opkomst van private car lease etc.)
Ook vanuit de software-ontwikkelaar bezien is een SaaS business model aantrekkelijk. Zo zorgt de pricing van SaaS over het algemeen tot minder druk van klanten op het verstrekken van kortingen, omdat het om relatief kleine periodieke bedragen gaat vergeleken met een grote investeringssom. Ook is SaaS waardevol bij het managen van klantrelaties, omdat de software-ontwikkelaar in continue verbinding staat met de eindgebruiker en interactiviteit tussen beiden wordt bevorderd, wat een positieve uitwerking kan hebben op de customer lifetime. Vanuit financieel oogpunt creëert SaaS terugkerende in plaats van eenmalige inkomstenstromen (recurring i.p.v. non-recurring of one-off revenue streams), hetgeen een hefboom plaatst op het toekomstig omzet- en verdienpotentieel en daarmee de waarde van de software-ontwikkelaar. Dit wordt bevestigd als we kijken naar de waardering door de markt van een groep beursgenoteerde SaaP / on-premises softwarebedrijven versus een groep beursgenoteerde SaaS softwarebedrijven:

Figuur 1: mediane TTM markt multiples op basis van 65 beursgenoteerde SaaS- en 128 beursgenoteerde SaaP-ondernemingen per Q2-2016. Brondata: Software Equity Group

 

De Enterprise Value (EV) is de ondernemingswaarde, ofwel de waarde van alle operationele activiteiten ongeacht de wijze waarop deze gefinancierd zijn (eigen, hybride of vreemd vermogen). Bovenstaande grafiek toont dat beleggers per ultimo Q2-2016 de ondernemingswaarde van SaaP / on-premises softwarebedrijven typisch op 2,7 maal de omzet en 15,7 maal EBITDA (bedrijfsresultaat) inschatten, terwijl SaaS softwarebedrijven op 4,4x de omzet en 38,9x EBITDA worden gewaardeerd. Grofweg kan je zeggen dat over de periode 2009 tot en met Q2-2016 SaaS-ondernemingen driemaal zo hoog werden gewaardeerd op basis van EBITDA en tweemaal zo hoog op basis van omzet vergeleken met on-premises software ondernemingen. Dit verschil in waardering is grotendeels toe te rekenen aan het prijsmodel en de daaruit voortvloeiende inkomstenstromen; recurring versus non-recurring. Hiermee kan ook de trend worden verklaard richting het ‘as a service’ business model in sectoren anders dan ICT: HelloFresh levert verse ingrediënten aan huis, bij Seat kan je een onderhoudsabonnement voor je auto afsluiten en Dollar Shave Club levert zelfs nieuwe scheermesjes bij je thuis, allemaal in een abonnementsvorm tegen een vast bedrag per periode.

In een volgend artikel zal ik ingaan op de financiële factoren die essentieel zijn voor een succesvolle SaaS-onderneming.

Rocher Hulst
Corporate Finance consultant